Monday, April 30, 2012

Conn Syndrome

Primary Hyperaldosteronism

Hypertension
Hypokalaemia
Muscle weakness

Metabolic alkalosis

Hypernatremia

No edema
Adrenal tumour

Diag: Do Aldosterone/ Renin ratio (>30)

Tmt: Spirinolactone (can cause gynecomastia)
         Eplerenone
         Surgery

No comments:

Post a Comment